اعطای گواهینامه زود هنگام
1400/07/01

دبیرخانه کنفرانس اعلام میکنند پژوهشگرانی که نیاز به گواهی زود هنگام دارند بعد از ثبت نام نهایی مقاله می توانند درخواست گواهی زودهنگام  فوری  نمائید.