تاریخ های مهم
 
 
 
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
1401/04/04
 
اعلام نتایج داوری مقالات 
1401/04/06
 
اخرین مهلت ثبت نام
1401/04/08
 
 
کنفرانس 
1401/04/10